www.gaz-sol.pl Fotowoltaika, Panele Słoneczne, Panele Fotowoltaiczne, Fotowoltaika dla firm

Finansowanie

Rządowe dofinansowanie do domowych mikroinstalacji Mój Prąd – 5000 +. Jest już możliwość składania wniosków elektronicznie!

Pod koniec lipca 2019 roku ogłoszono rządowy program wsparcia finansowego na budowę mikroinstalacji fotowoltaicznych dla gospodarstw domowych. Poniżej lista podstawowych założeń programu:

 • dotacje do jednej instalacji wynoszą do 5 tys. zł,
 • dofinansowanie w wysokości maksymalnie 50% kosztów,
 • wsparcie dla instalacji od 2 do 10 kWp,
 • skorzystać mogą gospodarstwa domowe,
 • dotacja zwolniona jest z podatku dochodowego,
 • wnioski można składać osobiście, listownie, a także online do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Formalnie wnioski składać można do 20 grudnia 2019, jednak jak Piotr Woźny, prezes NFOŚiGW zapowiedział, nabór będzie przeprowadzany w trybie ciągłym i wraz z datą zakończenia naboru, rozpocznie się kolejny nabór.

Od 21 października ruszyła e-usługa, która umożliwia złożenie wniosku o dofinansowanie Mój Prąd przez internet. Aby złożyć wniosek online potrzebny jest profil zaufany lub e-dowód oraz elektroniczne wersje niezbędnych dokumentów, które trzeba załączyć do wniosku. Poniżej lista dokumentów potrzebna do złożenie wniosku o dotację Mój Prąd:

 • Kopia faktury za dostawę i montaż instalacji fotowoltaicznej opatrzona adnotacją „Zgłoszono do Programu priorytetowego Mój Prąd”,
 • Dowód zapłaty faktury/oświadczenie o dokonanej wpłacie,
 • Zaświadczenie Operatora Sieci Dystrybucyjnej potwierdzające montaż licznika wraz z numerem Punktu Poboru Mocy, w którym go zainstalowano,
 • Oświadczenie o samodzielnym montażu instalacji (dotyczy tylko i wyłącznie przypadku, gdy instalacja jest montowana we własnym zakresie oraz przy posiadaniu niezbędnych kwalifikacji).

https://www.gov.pl/web/gov/skorzystaj-z-programu-moj-prad

O dotację nie można się ubiegać, w przypadku jeśli wnioskodawca otrzymał dofinansowanie lub jest w trakcie realizacji inwestycji fotowoltaicznej w ramach innego programu, np. Czyste Powietrze. Dofinansowanie jest skierowane tylko dla nowych urządzeń, wyprodukowanych nie później niż 24 miesiące przed instalacją. Dodatkowo wsparcie nie jest przeznaczone dla rozbudowy istniejącej instalacji. Beneficjenci dotacji z “Mojego prądu” muszą być przygotowani na ewentualne przeprowadzenie kontroli instalacji w okresie 3 lat od dnia wypłaty dofinansowania.


Teraz możesz odliczyć instalację od podatku

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 grudnia 2018 r. od 1 stycznia osoby fizyczne od podstawy podatku dochodowego będą mogły odliczyć wydatki poniesione m.in. na ogniwa fotowoltaiczne wraz z osprzętem, a także ich montaż. Odliczenie nie może przekroczyć kwoty 53 tys. zł, a kwota odliczenia nieznajdująca pokrycia w rocznym dochodzie podatnika będzie podlegać odliczeniu w kolejnych latach, nie dłużej jednak niż przez 6 lat, licząc od końca roku podatkowego, w którym poniesiono pierwszy wydatek. Podatek może zostać odliczony zarówno, gdy rozliczamy się według skali podatkowej (przy stawce 18% i 32%), jak i według podatku liniowego oraz ryczałtu.


Zasady dofinansowania Prosument

Program dedykowany jest dla osób fizycznych posiadających prawo do dysponowania budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym albo prawo do dysponowania budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym w budowie oraz wspólnoty mieszkaniowe zarządzające budynkami mieszkalnymi wielorodzinnymi i spółdzielnie mieszkaniowe zarządzające budynkami mieszkalnymi wielorodzinnymi.

Beneficjenci:

 • osoby fizyczne posiadające prawo do dysponowania budynkiem mieszkalnym
 • wspólnoty mieszkaniowe
 • spółdzielnie mieszkaniowe

Przez „dysponowanie” nieruchomością należy rozumieć:

 • prawo własności (w tym współwłasność)
 • użytkowanie wieczyste
 • spółdzielcze własnościowe prawo do domu jednorodzinnego

Zasady dofinansowania:

 • pożyczka / kredyt preferencyjny wraz z dotacją łącznie do 100% kosztów kwalifikowanych instalacji
 • dotacja w wysokości 40% dofinansowania (30% od 2017 r.)
 • maksymalna wysokość kosztów kwalifikowanych 100 tys. zł – 450 tys. zł, w zależności od rodzaju beneficjenta i przedsięwzięcia
 • określony maksymalny jednostkowy koszt kwalifikowany dla każdego rodzaju instalacji
 • oprocentowanie pożyczki / kredytu: 1%,
 • maksymalny okres finansowania pożyczką / kredytem: do 15 lat
 • wykluczenie możliwości uzyskania dofinansowania kosztów przedsięwzięcia z innych środków publicznych